Februári soros ülését tartotta a jászberényi képviselő-testület

2012-02-15 15:01:55

 

Februári soros ülését tartotta teljes létszámban a jászberényi képviselő testület. A napirendek között szó esett a Jászberényi Rendőrkapitányság beszámolójáról is. Honlapunk online tudósított a helyszínről.

 

15.00

 

A napirend elfogadása előtt két sürgősségi indítvánnyal egészítették ki a tárgyalásra váró témák sorát a képviselők. Az első sürgősségi indítvány az előterjesztés az „EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM (2007–2013)” című pályázat „Aktív polgárokat Európának” 1. alprogramján, és „Aktív civil társadalmat Európában” 2. alprogramján való részvételre címet viseli. A polgármester befogadta az alpolgármester előterjesztéshez fűzött módosító indítványát.

 

A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány pályázni kíván az Európai Unió által meghirdetett „Európa a Polgárokért Program” 1. alprogramja keretében, melynek címe: „Aktív polgárokat Európának”.
 

A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány egy testvérvárosi programmal összefüggő pályázatot kíván benyújtani a nyári időszakra vonatkozóan. A pályázat alapján támogatni kért program keretében a német, az olasz és az erdélyi testvérváros képviselőit kívánják meghívni Jászberénybe az Érpart Fesztivál és a Jász Világtalálkozó idején. Az 1. alprogram 1. pályázati típusában 5.000 - 25.000 euró támogatás igényelhető. Az alprogramban a Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány a maximális támogatási összeget szeretné elnyerni.
 

A Folklór Kulturális Közalapítvány a fentebb megjelölt program 2. számú, „Aktív civil társadalmat Európában” című alprogramja keretében kíván pályázatot benyújtani.

A Folklór Kulturális Közalapítvány a Csángó Fesztivál 2012. évi rendezvényei kapcsán kíván pályázatot benyújtani több külföldi résztvevő bevonásával – a résztvevő országok és a pontos létszám még egyeztetés alatt áll. A közalapítvány 2008-ban ugyanerre a programra már nyújtott be sikeres pályázatot, mely alapján több mint 22 ezer euró támogatást kapott.


A fentebb megjelölt pályázatok benyújtási határideje – mindkét pályázat esetében – 2012. február 15. napja. A támogatások összege a létszámtól és a napok számától függően átalánydíjas. A támogatás összegét nyertes pályázat esetén elsősorban szállásra, étkezésre és szervezési költségekre lehet fordítani. A megvalósításhoz külön önerő nem szükséges, és az igényeltnél kisebb összegű támogatást is megítélhetnek.

 

A 2. alprogram 3. pályázati típus esetén 10.000 - 150.000 euró támogatás igényelhető. Ezen alprogram keretében a Folklór Kulturális Közalapítvány kíván – maximum 25.000 euró összegű – támogatást igényelni. A pályázatokat angol nyelven kell benyújtani. A testület mindkét pályázaton való részvételhez megadta jóváhagyását.

 

alt


15.10

Második sürgősségi indítványként a LEHEL Sportlétesítmények Vagyonkezelő Kft. „v. a.” végelszámolásához kapcsolódó feladatokról és a végelszámolás lezárásához szükséges forrás biztosításáról szóló 333/2011. (XII. 21.) Kt. határozat 6. pontjában megjelölt végrehajtási határidő módosítására írt előterjesztést tárgyalja a testület. A határozat 6. pontja alapján a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt.-vel üzemeltetési szerződést kell kötni a LEHEL Sportlétesítmények Vagyonkezelő Kft.-től átvett sportlétesítmények vonatkozásában. A határozat alapján a szerződés megkötésének határideje 2011. december 28. napja volt, ezt a határidőt  2012. március 31. napjára módosította a testület Magyar Levente tartózkodása mellett, aki kifogásolta, hogy az előterjesztés sürgősségi indítványként került a testület elé.

 

15.15

 

A képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatók tárgyalására tért át a testület. Gedei József  a múlt pénteki rendkívüli üléshez hasonlóan ismét megkérdezte Szabó Tamás polgármestert, milyen lépéseket tervez az elkerülő út 3. ütemének mielőbbi megépítése érdekében. A polgármester ismét hangsúlyozta, hogy mind a körgyűrű, mind a 31 - 32-es főutak fejlesztése érdekében mindent meg fog tenni. Jelenleg 2015-re datálható ennek gyakorlati megvalósulása, addig túl kell esni a pénzügyi, adminisztratív részén.

 

Budai Lóránt kérdésére, amely arra vonatkozott, hogy a polgármester nem érzi-e túlzásnak azt, hogy a Magyar Kultúra Napján az új Alaptörvény méltatására fűzte fel beszédét, Szabó Tamás nemmel válaszolt. "Amire az ember büszke, arról bátran beszélhet" - fogalmazott a polgármester. Nagy András városkapcsolati tanácsnoktól a jobbikos képviselő megtudhatta, hogy harminc olyan helyszínen járt az extrém hóhelyzettel és hideggel nehezített hétvégén, ahol a gázszolgáltató kikapcsolta a gázt. Szatmári Antalné elmondta, hogy azon a hétvégén előre meghatározott cselekvési program mentén zajlott a segítségnyújtás, sok szervezet és segítő kéz dolgozott azon,hogy a részorulók ne szenvedjenek hiányt tüzelőben vagy más segítségben. 

 

Gedei József észrevételére reagálva a polgármester elmondta, Szekeres Imre destruktív elképzeléseit maximálisan elutasítja, és nem kíván politikusként alaptalan ígérgetésekbe fogni. A beszámolókat majd az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a Z-342/2011. (XII. 21.) és a 333/2011. (XII. 21.) számú lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót végül elfogadta a testület.


15.40

 

A JVV Zrt. beszámolója

 

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. üzemeltetésében lévő lakások és helyiségek esetében a bérbeadói jogok gyakorlásáról és a bérlőkre és a bérbeadóra háruló kötelezettségek teljesítéséről írt előterjesztés tárgyalásával folytatódott az ülés.


A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. 1994. január 01-től végzi Jászberény város önkormányzata tulajdonát képező lakás és nem lakáscélú ingatlanok és egyéb földterületek kezelését.
 

Az önkormányzat illetékes bizottságainak döntései alapján kerülnek bérbeadásra az ingatlanok, a bérlő kiválasztását követően az önkormányzati rendelet szerinti bérbeadói jogokat gyakorló JVV Zrt. köti meg a bérlőkkel a szerződéseket, szedi be a bérleti díjakat, és kezeli a lakásokat. A társaság az önkormányzat felé a beszedett bérleti díjakkal, valamint az elvégzett karbantartási, felújítási munkákkal - a számla másolatokkal együtt - a tárgyhót követő hónap 15. napjáig elszámol.

 

altAz elmúlt időszak tulajdonosi és kezelői magatartása eredményeként a lakás és nem lakás célú ingatlanok bérbeadása során számos anomália alakult ki, melyet a fentebb hivatkozott rendelet hatálybalépésével sem sikerült még megnyugtatóan kezelni. Jelentős bérletidíj- tartozások alakultak ki, melyek kezelésére önmagában a lakások, ingatlanok kezelését ellátó szervezet nem alkalmas, összehangolt lépések szükségesek az önkormányzattal, az illetékes hatóságokkal. Az új rendelet hatálybalépését követően megkezdődtek, azóta is folyamatosak az egyeztetések, és lassan körvonalazódni látszanak a szociális és egyéb problémák kezelésére alkalmas megoldások. A város egyes területein meglévő helyzet kezelése csak olyan összehangolt és átgondolt lépések esetén képzelhető el, ami a város gazdasági érdekei mellett kiemelten figyelembe veszi a szociálpolitikai, családjogi és humanitárius kérdéseket, felhasználva az azok kezelésére már több helyen alkalmazott eredményeket.

 

A JVV Zrt. kezelésében 2009-ben 196 lakás volt, melyből 3 db (Kossuth u. 2. szám) lakás a Magyar Állam tulajdonában van, azonban ezen lakásokra is az önkormányzat jelöli ki a bérlőt. 2010-ben 8 db, 2011-ben 10 db lakás került eladásra, és 4 db lakás eladása folyamatban van. Jelenleg 174 db lakás maradt a részvénytársaság kezelésében, melyből 23 lakás van eladásra kijelölve. A lakások összetétele alapján 25 komfortnélküli, 34 komfortos, 98 egyedi gázos és 17 összkomfortos lakás van az önkormányzat tulajdonában.

 

Összetételét tekintve az önkormányzati rendelet szerint 117 lakás szociális alapon, 52 költségelven és 5 bérlő kijelölési joggal adható bérbe.

 

A bérleti szerződések nagy része határozott idejű, azonban 54 lakás bérleti szerződése továbbra is határozatlan idejű - ezeket a szerződéseket többségében még 1994. előtt kötötték.

 

A szociális bérlakások esetében a bérlő személyének kiválasztása mindig pályázat útján, a Humán Erőforrás Bizottság határozata alapján történik. A Bizottság minden esetben a pályázók személyi körülményeit, rászorultságát, fizetőképességét vizsgálja, s dönt a nyertes pályázó személyéről. A 2011. évben 5 db szociális bérlakás kiutalása történt meg. A hatályos önkormányzati rendelet értelmében jelenleg már csak legfeljebb 5 évre, majd rászorultság fennállása esetén további 1 évre adható bérbe szociális lakás, így ez évtől egyre több szociális lakás adható ki.

 

2011. évben új lehetőségként a 40. életévüket be nem töltött fiatal házaspárok, vagy élettársi kapcsolatban élők, jászberényi lakóhellyel és munkahellyel rendelkezők juthattak hozzá költségelven bérelhető lakáshoz. A Humán Erőforrás Bizottság határozata alapján két szerződés megkötésére került sor.

 

A polgármester jóváhagyásával, közérdekű célból, szakember biztosítása érdekében bérbe adható lakások köre – mely megegyezik a költségelvű lakások díjával – az elmúlt évben 3 új bérlővel bővült.

 

Jászberény Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, intézmények által nem hasznosított, nem lakáscélú ingatlanok jelentős része is a JVV Zrt. kezelésében van. Ezen ingatlanok hasznosítására döntően pályázat útján, a Pénzügyi Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozata alapján kerülhet sor.


Az épületek zöme elöregedett, nyílászárói, gépészete elavultak, de a nem rendeltetésszerű használat is hozzájárul a bérlemények állagának romlásához. A társaság minden évben megtette javaslatát a lakásingatlanok állapota miatt a felújításra vonatkozóan, azonban a javaslatok a költségvetés elfogadásakor nem mindig kerültek, kerülhettek teljes körűen figyelembevételre. A kezelési költségek között az egyik legjelentősebb tételt a társasházi költségek jelentik.Megállapítható, hogy a bérleti díj fizetési hajlandóság sajnos egyre csökken, egyre nagyobb a kintlévőség. Az életszínvonal csökkenése miatt azt tapasztalható, hogy a lakbérfizetés mellett a vállalkozások is egyre nehezebben fizetnek. A meglévő üres üzlethelyiségek nehezen kiadhatóak.

 

Különösen nehéz a kintlévőségek behajtása a bérlakások esetében, ahol az elmúlt évtizedek meg nem hozott intézkedéseinek, következményeinek kezelése meghaladja az ingatlankezelő társaság kompetenciáját. Nagy összegű, behajthatatlan kintlévőségekkel állunk szemben, a társaság – hasonlóan a korábbi időszakhoz – mulasztásos jogsértésben, késedelemben van a tömeges bérleti jogviszony felmondás, a nagyarányú kilakoltatás elmulasztása miatt. A helyzet kialakulását az ingatlanok tulajdonosa tűrte, vélhetően a szociális feszültségek kezelése, enyhítése érdekében.

 

alt 

Az új lakásrendelet múlt évi elfogadását követően a kezelő bevonásával az önkormányzat vezetése megkezdte azt az előkészítő munkát, melynek eredményeként várhatóan a 2012. év során megindulhat a kialakult helyzet kezelése, a korábbi állapotok kialakulásához vezető szabályozás és magatartás megváltoztatása. A jövőben megelőzhetővé válhat a kintlévőségek növekedése, de a korábbi tartozások behajtásának realitása csekély.

 

A JVV Zrt. a lakások kezelését végzi, de feladatai közé tartozik a kintlévőségek beszedése is. A hátralékkal rendelkező bérlők nagy része munkahellyel és állandó jövedelemmel nem rendelkezik, ezért a kintlévőségeket a szóbeli, írásbeli felszólítások kézbesítése (személyes felkeresés) ellenére sem tudják beszedni. A fizetési meghagyás és az azt követő végrehajtás jogi úton történő elindítása sok esetben nem a jogi korlátok miatt nem történt meg, hanem azon okból, hogy a végrehajtást csak olyan bérlőkkel szemben lehet foganatosítani, akiknek van ingó- és ingatlan tulajdona. A jogi úton történt behajtás idő- és költségigényes, de nem vezetett eredményre, a magas költségek – az illeték, illetve a végrehajtó díja – megtérülésének nincs realitása. Megoldást hosszabb távon csak a preventív intézkedésektől várhatunk.
 

Sajnos az üzlethelyiségek bérleti díj elmaradása is - a gazdasági válság hatásának betudhatóan - egyre gyakoribb.
 

Kilakoltatások várhatóak
 

A 2011. évben a lakásbérlőknek 276 db fizetési felszólítást küldtünk ki, részletfizetési lehetőséget 19 főnek biztosítottunk, a bérleti szerződést díj nem fizetés, vagy az együttélési szabályok megsértése, magatartásbeli problémák miatt 4 főnek mondtuk fel. Az üzlethelyiséget bérlők tekintetében 3 főnél kezdeményeztük a fizetési meghagyást. A hatályos önkormányzati rendelet alapján kb. 50 család kilakoltatását kellene elindítani. A 2011. évi záró adatok alapján - előterjesztésünk készítésének időpontjában - várhatóan 18 főnél kezdeményezzük a bérleti szerződés felmondását.
 

A 2011. évi nyitó 30.7 millió forint bérleti díj kintlévőség 2012. január 01. napjára sajnos 36.3 millió forintra nőtt.
 

A fizetési felszólítások hatására a lakásbérlők többsége felkereste a részvénytársaságot, és a hátralék rendezésére fizetési megállapodást kötöttek - lehetőséget kapva a hátralék rendezésére. Megfigyelhető azonban bizonyos „épületcsoportok” lakóinak díj nem fizetési magatartása.

 

A régi lakást elhagyó bérlők kintlévőségének behajtása nehézkes, mivel sok esetben nem nincs információ az új lakcímükkel kapcsolatban.
 

Az üzlethelyiségek esetében is gyakori a késés, de legtöbb esetben megérkezik a bérleti díj.


Javaslatok:
 

2012. évben nem javasolják a lakbérek emelését, a lakókra nehezedő egyre nagyobb közüzemi díjak, munkanélküliség, lakbér kintlévőség miatt. Nem javasolják a nem lakás célú ingatlanok bérleti díjának emelését sem, és megfontolásra javasolják még a kötelezően előírt inflációs emelés elengedését is, a jelenlegi gazdasági helyzetre tekintettel.


Az előterjesztés szerint indokolt lenne felülvizsgálni a bérbeadói jogosítványok delegálási rendjét, a kompetenciákat a rendeletben, felül kellene vizsgálni az esetenként túl merev, a jelenlegi gazdasági helyzetben kialakuló szükséghelyzetek kezelésére nem alkalmas, mérlegelési jogokat nem delegáló szabályozást.

 

alt


 

Ismételten javasolják megfontolásra a lakásrendeletbe való beépítését a végrehajtható közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés bevezetésének lehetőségét, a fizetési felszólítás, felmondás ellenére sem fizető, ki nem költöző bérlők esetében. (A bírósági út költséges, hosszadalmas). Ugyanez vonatkozzon a nem rendeltetésszerű lakáshasználatra, valamint a bérlők magatartás, életvitelszerű problémái kezelésére, melyre egyre gyakrabban kerül sor.


Kártyás mérőórák mielőbbi felszerelését javasolják mind a villanyórák, mind a gázórák tekintetében.

 

15.50

 

Magyar Levente felhívta a figyelmet arra, hogy a JVV Zrt.-nek törvényi lehetőségei eddig is megvoltak arra, hogy rendezze az ingatlanok bérlésével kapcsolatos problémákat. Hozzátette, kíváncsi lesz arra, hogy az önkormányzat lakástörvénye nyomán a városhoz kerülő eljárási jog milyen "pofozkodásba" viszi majd bele a városvezetést a kilakoltatások vagy homályos bérbeadások miatt. A képviselő egyedüliként tartózkodott a beszámoló elfogadásakor.

 

16.00

 

Rendőrségi beszámoló

 

Az elmúlt év eredményeit vizsgálva megállapítható, hogy a Jászberényi Rendőrkapitányság a vállalt célkitűzéseit nagy részben megvalósította. A hatáskörébe utalt és a különböző programokban leírt rá vonatkozó feladatokat jó szinten végrehajtotta.

 

alt


 

A beszámolóból kiderül, hogy néhány eredményességi mutatót nem sikerült javítani, ez az idei év feladata lesz. Összességében megállapítható, hogy a kapitányság teljes személyi állománya feladatait a hatályos parancsok, és utasítások alapján hajtotta végre. A beszámolóban is megfogalmazott valamennyi körülményt – elsősorban a leterheltséget és az állomány fiatal korát – figyelembe véve az összrendőri tevékenységet és a 2011. évi feladat-végrehajtást Halmai Ferenc rendőrkapitány jó szintűnek értékelte.

 

Szóban kiegészítette a beszámolót azzal, hogy köszönetet mondott a négy együttműködő szervezetnek, valamint a hivatal dolgozóinak, akik sok esetben segítették munkájukat a beszámoló által felölelt időszakban.

 

alt

 

Farkas József megyei rendőrfőkapitány szintén megtisztelte jelenlétével az önkormányzati ülést, és a beszámolóhoz hozzáfűzte, igyekeznek minél több rendőrt akktív szolgálatba állítani, hogy ezzel is javítani tudják a bűnmegelőzési, bűnüldözési munkát úgy a Jászságban, mint a megyében. Köszönetét fejtette ki a kapitányság dolgozóinak a fejlődő tendenciákat eredmnyező munkáért, de felhívta a figyelmet azokra a részterületekre, ahol a fejlődés még várat magára. Megköszönte az önkormányzatnak az üzemanyag hozzájárulásban és más támogatásokban testet öltő segítségét.

 

alt

 

Budai Lóránt amellett, hogy örömmel fogadta a kedvező statisztikát, amelyet a beszámoló tartalmazott, felhívta a figyelmet arra, hogy a választók, akikkel rendszeresen kapcsolatot tart, nem érzik a közbiztonsági helyzet javulását. Ferencvári Csaba, a jogi ügy- és közrendi bizottság elnöke, valamint Nagy András városkapcsolati tanácsnok is megköszönte a rendőrség és a rendőrkapitány munkáját. A bizottsági elnök azonban későbbi felszólalásában igazságtalannak nevezte, hogy Budai képviselő tartózkodott a beszámoló bizottsági elfogadásakor, hozzátette, eddig büszke volt arra, hogy bizottságában nem politizálódnak át a döntéshozatal során a viták, talán ezért sem okozott gondot a Neszűri Munkabizottság beszámolójának elfogadása sem. Baráth László óva intette Ferencvári képviselőt a "ha te így, akkor én is így" stílusú politikától, és hozzátette meg tudja érteni Budai képviselő tartózkodó állásfoglalását, hiszen munkájából kifolyólag, minden képviselőnél hamarabb és többször találkozik olyan emberekkel, akik bűncselekmények sérült áldozataiként neki mondják el panaszaikat.

 

Szabó Tamás polgármester azzal egészítette ki az előtte szóló szavait, hogy a közbiztonság javulásához elengedhetetlen az állampolgári odafigyelés és magatartás javítása is, elég csak a közlekedési morálra gondolni.

 

A fenti beszámolót, valamint a Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak időarányos megvalósulásáról írt beszámolót is elfogadta a testület. Utóbbival kapcsolatban Budai képviselő Tamás Zoltántól várt választ arra a kérdésre, miért nem szerepel a beszámolóban a Klapka SZKI portását ért atrocitás. Tamás Zoltán válaszából kiderült, hogy az ügyben folytatott eljárás még nem zárult le, de feltehetően a jövő évi beszámolóban már benne lesz.

 

17.00

 

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. üzemeltetésébe/használatába adott ingatlanvagyon 2011. évi változásairól írt beszámoló vitájában először Gedei József tett fel kérdést, van-e elegendő, megfelelő stratégiai elképzelés arra, hogy az állatkert továbbra is a korábbiakhoz hasonló, jó színvonalon működjön. Horgosi Zsolt elmondta, a kért önkormányzati támogatást a működtetéshez megkapták, de a további fejlesztéseket át kell gondolni, pályázati lehetőségeket kell keresni, melyek segítségével a kitűzött célokat meg tudják valósítani.

 

Gedei József a vélemények megformálásánál is szót kért, és csodálkozását fejezte ki, hogy a turizmusfejlesztés iránt elkötelezett képviselőtársak nem kívánnak véleményt nyilvánítani a kérdésben. Elmondta, hogy a város turizmusfejlesztésének érdekében komplex területfejlesztésben kellene gondolkodni az állatkert és a strandfürdő szempontjából. A turizmus zászlóshajóként való értelmezését a polgármester elismerte egy korábbi időszakra, amikor a fürdőfejlesztés még napirenden volt. Jelenleg a városvezetést örömmel tölti el, ha a 2011-es szintet tartani tudják, mert az önkormányzat nincs olyan helyzetben, hogy a turizmusfejlesztés területén tovább tudna lépni. A komplex fejlesztési lehetőség pályázat útján történő megvalósításának útját keresik, ebben a kérdésben nyitott kapukat döngetett a képviselő Szabó Tamás véleménye szerint is, bár konkrétumokról jelenleg még nem eshet szó.

 

Juhász Dániel alpolgármester emlékeztetett arra, volt már terv a hűtőgépgyári strand és az állatkert komplex fejlesztésére, csak szembe került a tudásközpont projekttel, amelyet akkor előnyben részesített a testület, ám végül az sem valósult meg. Gedei József kiegészítette az alpolgármester visszaemlékezését azzal, hogy az akkori komplex állatkerti pályázatnak már a benyújtását sem támogatta a testület. Úgy került tovább a régióhoz, hogy nem élvezett támogatást, tehát eleve sikertelenségre volt ítélve. A testület egybehangzó igennel elfogadta a beszámolót, majd a polgármester 10 perc szünetet rendelt el.

 

17.35

 

Az előterjesztések tárgyalásával folytatódott az ülés. Elsőként a tüzép előtti terület értékesítéséről döntött a testület. A pályázati felhívás 2012. január 19-én jelent meg a JÁászkürt újságban, és 2012. január 30-án 12 óráig lehetett pályázatot benyújtani. A pályázaton magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli pályázók is indulhattak. A pályázati kiírásra a határidőn belül – 2012. január 30-án – egy pályázat érkezett. A Nagykátai úton, a TÉBA-TÜZÉP előtti területen lévő ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítottáka és a pályázat nyerteseként dr. Szőllősi Anettet jelölték meg. A vételár a pályázó ajánlatában megjelölt 8.2 millió forint. Az előterjesztést egybehangzó igennel fogadta el a testület.

 

alt

 

 

17.35

 

A jászberényi szőlő és gazdasági épület megnevezésű, 995 m2 területű, természetben Jászberényben, a Neszűr III. dűlőben található ingatlan dr. Gledura Lajos és felesége tulajdonát képezi. A tulajdonosok nem kívánják az ingatlant művelni, ezért azt levelükben Jászberény Város Önkormányzata részére megvételre ajánlották fel.
Az ingatlanon található épületben a villanyt a Tulajdonosok már korábban kikapcsoltatták, a terület elhanyagolt, azt évek óta nem művelik. A tulajdonosok az ingatlant mintegy 150 ezer Ft összegű vételár megfizetése ellenében kívánják értékesíteni. Az önkormányzat rábólintott a vásárlásra, akárcsak a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megállapításáról szóló önkormányzati határozat módosítására.

 

Jászberény Város Óvodai Intézménye felvételi körzeteinek kialakítására, valamint a JKI Belvárosi Általános Iskola és a JKI Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beiskolázási körzeteinek változatlanul történő hatályban tartására írt előterjesztés megvitatására tértek át a képviselők. A szabad óvodaválasztással Budai Lóránt véleménye szerint szöges ellentétben áll az óvodacentrum építésével. Beszteri Éva a Városi Óvodaintézmény vezetője elmondta, a négy kis óvoda megszűnése ellenére továbbra is nyolc óvoda fog működni a városban, ami biztosítja a szabad választás lehetőségét. Budai képviselő tartózkodásával elfogadták az előterjesztést.

 

A 2012/2013. tanévben indítandó óvodai csoportok, általános iskolai első osztályok számának engedélyezésére, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározására írt előterjesztés szerint 2012. évben óvodai nevelés keretén belüli foglalkozásokon való részvételre kötelezett gyermekek (5 évesek), valamint a 2012/2013. tanévben tankötelessé vált tanulók beíratását – az érintett intézmények vezetőivel történt időpont egyeztetés alapján – 2012. március 21-22-ére tervezik, illetve erre az időpontra javasolják kitűzni.

Az általános iskolai első osztályok számának meghatározásakor figyelembe veendő szempont, hogy a két nem önkormányzati általános iskola 3-3 osztályt indít. A nem önkormányzati iskolák „befogadóképessége”, valamint a népesség-nyilvántartás adatai alapján a 2012/2013. tanévben az alapfokú beiskolázás előreláthatólag 11 osztály és 1 további, sajátos nevelési igényű gyermekek foglalkoztatását biztosító osztály indításával oldható meg.

 

Az előzetes felmérések, szülői nyilatkozatok alapján a JKI Belvárosi Általános Iskolában a jelentkezők száma alapján 3 osztály, a JKI Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben pedig 2 osztály indítható.
 

Az óvodai létesítmények adottságai és a várható gyermeklétszám alapján – figyelemmel arra, is, hogy 2012-ben várhatóan a Jászberény Város Óvodai Intézménye központi óvodája átadásra kerül – az előző évhez képest eggyel kevesebb, 34 óvodai csoport indítása szükséges.


Bár jelenleg már a két általános iskola fenntartója a Jászsági Többcélú Társulás, azonban arra tekintettel, hogy a fenti intézményeknek Jászberény Város Önkormányzata továbbra is többlet-finanszírozást biztosít, szükséges a fenntartói jogkörbe utalt döntések meghozatala.

 

A Klapka György Szakközép-és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Általános Iskolai Tagozatán a 2012/2013. tanévben indítható első osztályok számát 1 osztályban határozza meg.

 

A testület Magyar Levente tartózkodása mellett elfogadta az előterjesztést.

 

17.55

 

A polgármester 2012. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására írt előterjesztés szerint polgármester elnököl ugyan a Képviselő-testület ülésein, azonban a polgármester felett a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület gyakorolja, amely – e jogkör részeként – jogosult a polgármester munkaidő beosztásáról, szabadságának engedélyezéséről, ennek rendjéről is dönteni. A polgármestert a 2012. évben összesen 41 munkanap szabadság illeti meg. Szabó Tamás polgármester az előterjesztés mellékletét képező szabadságolási ütemtervben rögzítette, hogy a 2012. évben éves rendes szabadságát milyen ütemezés szerint kívánja igénybe venni. Az előterjesztést Magyar képviselő tartózkodása mellett elfogadták a képviselők.

 

A Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására írt előterjesztést is tárgyalta a testület. Az önkormányzat SZMSZ-ének utolsó átfogó változtatása óta eltelt időben bekövetkezett jogszabályi változások, valamint az előterjesztések kezelésével kapcsolatos tapasztaltak alapján indokolt a Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.

 

A jogszabályi környezet rendeletet érintő változásai a következőkben körvonalazhatóak:

 

-    a Tűzoltóság az államhoz került,

-    változtak a képviselő-testületi határozatok megjelölésének szabályai,

-    a Cigány Kisebbségi Önkormányzat megnevezése Roma Nemzetiségi Önkormányzatra módosult.

 

altAz előterjesztéshez beadott Budai Lóránt két módosító indítványt, melyeket a polgármester nem fogadott be. Ezek egyike volt, hogy az ülés előtt határidőn túl érkezett előterjesztéseket a testület a következő ülésen tárgyalja. Emellett a sürgősségi indítványokkal kapcsolatban egyenkénti név szerinti nyilatkozatott kért a képviselőktől arról, hogy megismerték a szavazásra bocsátott indítványt. Szabó Tamás azért nem fogadta be az említett módosító indítványokat, mert véleménye szerint semmi nem indokolja azok megalapozottságát. A kiküldési határidő megsértése esetén arra kérte a képviselőt, ha a jövőben ilyet tapasztal, jelezze, és tenni fog az ügy tisztázása érdekében. A másik módosító indítványról is úgy nyilatkozott, nagy mértékben hátráltatná az ülés menetét. A működés szempontjából lényeges indítványokat be kell nyújtani, akár sürgősséggel is, de feltétlenül mérlegelni kell annak fontosságát, indokoltságát is.

 

A módosítást, és a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi munkatervének módosítására írt előterjesztét is elfogadta a testület, majd rábólintottak a képviselők a talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotására is.

 

Utóbbival kapcsolatban Budai Lóránt arra volt kíváncsi, hogy magasabb díjatt fizetnek-e a kiépítetlen szennyvízhlózat miatt a portelki lakosok, illetve tervezik-e a szennyvíz-hálózat építését? Gottdiener Lajos jegyző elmondta, a portelkiek egyáltalán nem fizetnek talajterhelési díjat, és hálózat kiépítésére sincs egyelőre terv.
 

 

A környezetvédelmi szabályok célja az, hogy helyes irányba tereljék a környezet használatát és mindenki számára hosszú távon élhető környezetet biztosítsanak. A természet értékeinek védelme érdekében városunk is kiépítette a szennyvízcsatorna hálózatának közel 95%-át. A környezet túlzott terhelésének, esetleges szennyezésének csökkentését szolgálja a talajterhelési díj mértékének emelése, és ezzel a szennyvízcsatornára történő rákötés ösztönzése.     

 

A 2005. január 1-től hatályos talajterhelési díjról szóló 34/2004.(XII. 17.) önkormányzati rendelet tartalmazta a talajterhelési díj egységdíjának mértékét és több olyan részletszabályt, amelyre vonatkozóan a törvényi szintű szabályozás nem tartalmaz rendelkezéseket.  2012. február 1-től a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/m3-ről 1200 Ft/m3-emelkedik. Jászberény város területi besorolásának megfelelő 1,5 terület érzékenységi szorzóval számítva a talajterhelési díj 180 Ft/ m3-ről 1800 Ft/ m3-re nő. Az előterjesztést egyöntetű igennel fogadta el a testület.

 

18.25

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítására írt előterjesztés lényegében azt célozza, hogy gátat vessenek annak a tendenciának, hogy az önkormányzati ingatlanok bérlőinek egy része sorozatosan nem fizeti a bérleti díjat és ezzel súlyosan károsítja az önkormányzati vagyont. Az önkormányzat az adósságot felhalmozó, de együttműködésre hajlandó lakók számára segítő kezet nyújt, de azokkal, akik továbbra is elzárkóznak a fizetési kötelezettségtől kénytelenek lesznek más úton eljárni.

 

Az ingatlanvagyon gyors és súlyos amortizációja szorosan összefügg a nem fizető bérlői magatartáshoz kapcsolódó életmóddal, ha a problémát együttesen szemléljük, akkor lehet csak becslésekbe bocsátkozni az Önkormányzatnak okozott károk több tízmillió forintos voltát illetően.

 

Budai Lóránt arra kérte a testületet, hogy vizsgálák meg, ki a felelős a kintlévőség felhalmozódásáért. Magyar Levente sem Budai képviselővel, sem a módosítással nem értett egyet, hibáját ott látja, hogy a felelősség így - véleménye szerint - az önkormányzat kezébe kerül, holott jogi háttere a JVV Zrt.-nek is megvolt eddig a szankciók végrehajtására. Szabó Tamás reagálásában kifejtette, az elmúlt 20 év 36 millió forintos hátralékot képezett összegszerűen a bérleti díjak elmaradásából. Ezt rá lehetne terhelni a vagyongazdélkodó cégre, de probléma célszerű és minél gyorsabb megoldása érdekében a testület kezébe kell tenni a döntési jogot, legalább az ügy tisztázásáig. Utána akár vissza is kerülhet a céghez.

 

Juhász Dániel az elhangzottakat kiegészítette azzal, hogy az előterjesztés épp arról szól, hogy végre valódi eszközökkel lehet majd fellépni a nem fizető bérlők ellen. A testület ezt az előterjesztést, majd a Jászberény Város Jegyzőjének Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 29-ei ülésén történő jegyzői feladat ellátásához való hozzájárulás megadására írt előterjesztést is elfogadta.

 

alt

 

18.45

 

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyboldogasszony Főplébánia számára, a Jászberényi Nagyboldogasszony Templom felújításának céljára összesen bruttó 196.418.- Ft-, azaz egyszázkilencvenhatezer-négyszáztizennyolc forinttal támogatást nyújt, melyet Szatmári Antalné képviselői juttatásából ajánlott fel.

 

Baráth László önkormányzati képviselő írásban nyilatkozott, hogy 2012. évi tiszteletdíjának minimálbér feletti részét és annak járulékait a Baráth György Egészségért Alapítvány javára kívánja felajánlani. Kérte, hogy a nyilatkozata alapján felszabaduló – a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésben rendelkezésre álló –  összeg (300.360.-Ft) és annak járuléka (81.097.-Ft), összesen 381.457.- Ft – az Alapítvány támogatása céljára történő átcsoportosítása kerüljön jóváhagyásra.

 

A  Jászberényi Nagyboldogasszony Templom felújítása támogatására írt előterjesztés támogatására, valamint a Baráth György Egészségért Alapítvány támogatására írt előterjesztést is elfogadták a képviselők.

 

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadására írt előterjesztést szintén elfogadták a képviselők.

 

A napirend végére érve Baráth László képviselő élt az interpelláció lehetőségével. Elmondta, hogy interpellációjához készített egy 3 perces kisfilmet is, melyet a polgármester nem engedett levetíteni, de a képviselő több fórumon is elérhetővé fogja tenni. A csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos anomáliákra hívta fel a figyelmet, hiányosságokra, rosszul fektetett csövekre, szakszerűtlen megoldásokra, melyek a rendeltetésszerű használatot megkérdőjelezik. A képviselő által feltett sok kérdésre a polgármester írásban ígért választ. Majd elmondta, hogy a januárban a nyilvánosság előtt megbeszéltekkel ellentétben más utat választott az ügy feltárására, többek között a JVV Zrt. bevonása nélkül bontatta ki a már betemetett csatornákat. A képviselő viszontválaszában kifejtette, hogy tavaly március óta többször jelezte a problémát a hivatalban, majd nyílt üléseken is. Kiment a területre a hivatal részéről ellenőrzésre a hivatal több munkatársa is, a feltárások a műszaki ellenőr tudtával történtek. Senkinek, semmilyen utasítást nem adott, a résztvevők, az építők tárták fel a problémás szakaszt.

 

A polgármester üdvösnek nevezte, hogy a műszaki ellenőrrel konzultált az ügyben a képviselő, ugyanakkor a feltárás már az üzemeltető és a tulajdonos kompetenciája lett volna. Példaként hozta a képviselő másik döntését, amikor a november 9-i ülésen a Zagyva-kőhíd korlátjának egy szakaszáról úgy nyilatkozott, olyan szörnyen nézett ki, hogy le is szedette azt a szakaszt. Végül ma készült fotókat mutatott Szabó Tamás, melyek a korábban kibontott csatornarészen készültek, melyek a városvezető szerint azóta is kibontott állapotban vannak.

 

19.10

 

Baranyi képviselő arra volt kíváncsi, hogy a Páfrány utca aszfaltozása nem az önkormányzat, hanem a kivitelező munkájaként valósult meg. A képviselő szeretett volna tisztán látni, hogy a képviselői keretéből arra szánt 2,3 millió forintos sorsa hogyan alakult. Lányi László irodavezető válaszából kiderült, hogy a csomópont aszfaltozása történt a képviselői keretből, az útbontás helyreállítása pedig a kivitelező kötelezettsége volt.

 

Gedei képviselő írásban is elfogadja a választ arra a kérdésre, hogy a Kuckó óvoda melletti húsbolt miatt már kevés a parkolóhely a környéken. Van-e lehetőség arra, hogy legalább az óvoda megközelítését elérhetővé tegye az önkormányzat. Van-e lehetőség arra, hogy az óvoda közvetlen közelében tiltsák a parkolást, hogy az autósok a 20 méterre lévő parkolót használják az út széle vagy az óvoda bejárata helyett. A polgármester ígéretet tett arra, hogy keresnek megoldást a problémára.

 

Budai képviselő arra volt kíváncsi, hogy a címzetlen példányként kiküldött adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok miért címzetlen fehér borítékban érkeztek. Az adóigazgatási iroda vezetője válaszából kiderült, költséghatékonysági szempontok vezették erre a megoldásra az irodát.

 

Rédei-Sárközi


Hír megosztása